INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem kafloteka.pl prowadzony jest przez Pracownię Ceramiczną KAFLOTEKA, ul. Oliwska 21/23, 80-563 Gdańsk, NIP 9562269893, REGON 364157521.
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego kafloteka.pl, składania zamówień na produkty, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Produkty prezentowane na stronie kafloteka.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Do zakupów w sklepie internetowym kafloteka.pl upoważnione są osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia na produkty przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej w dwojaki sposób: a) poprzez wysłanie wiadomości na adres pracownia@kafloteka.pl lub b) za pośrednictwem formularzu zamówienia dostępnego na stronie kafloteka.pl.
2. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych informacji do realizacji zamówienia: podanie informacji na temat wybranego produktu (rodzaj, ilość), podanie danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest różny od adresu zamieszkania).
3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z dodatkowymi informacjami: dokładny czasu realizacji zamówienia, wycena i szczegóły płatności zaliczki (50%).
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Kafloteki.
5. Produkcja zamówionego towaru odbywa się indywidualne życzenie Klienta.
6. Zamówienia na produkty realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

CENY, PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
1. Ceny znajdujące się przy produktach podane są w PLN. Firma Kafloteka nie jest płatnikiem VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Kafloteka zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Płatność za produkty dokonywana jest przez Klienta przed wysłaniem towaru przelewem na rachunek bankowy Kafloteki (Bank Millennium 37 1160 2202 0000 0003 0554 9362).
3. Czas realizacji zamówienia to czas wykonania zamówienia i wysłania na adres podany przez Klienta. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 do 4 tygodni i każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
4. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Koszty wysyłki są automatycznie doliczane w przypadku zamówienia dokonanego na stronie internetowej. W przypadku zamówienia dokonanego za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres pracownia@kafloteka.pl, Kafloteka poinformuje o kosztach przesyłki.
6. Do każdego zakupu dokonanego przez klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura (Kafloteka nie jest płatnikiem VAT), instrukcja montażu i użytkowania.
7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego produktu powstałego podczas transportu, powinien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym i niezwłocznie zgłosić to Kaflotece.

ZWROTY I REKLAMACJE
1. Produkcja towaru odbywa się każdorazowa na indywidualne życzenie klienta. W art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) Ustawodawca wyłącza prawo do odstąpienia w przypadku towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Jeśli w czasie transportu następuje uszkodzenie przesyłki, Klient może domagać się odszkodowania tylko od przewoźnika (ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2016 r. poz. 360 oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 2015 r. poz. 915). W celu egzekucji ewentualnego odszkodowania wynikającego z nieprawidłowego transportu Klient musi sprawdzić przesyłki bezpośrednio przy odbiorze.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Pracownia ceramiczna KAFLOTEKA, zarejestrowanej na ul. Oliwskiej 21/23, 80-563 Gdańsk.
2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy przez firmę Kafloteka.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowania zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby firmy Pracownia Ceramiczna KAFLOTEKA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2016 roku. Sklep kafloteka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelki zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Pracownię Ceramiczną KAFLOTEKA. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.