INFORMACJE OGÓLNE

1. Witryna internetowa działająca pod adresem kafloteka.pl prowadzona jest przez KAFLOTEKA Pracownia Ceramiczna Łukasz Klimek, Orzyny 120, 12-120 Dźwierzuty, NIP  745-147-11-33.
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej kafloteka.pl, składania zapytań o wycenę, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Produkty prezentowane na stronie kafloteka.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Do korzystania z witryny kafloteka.pl upoważnione są osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na produkty przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres pracownia@kafloteka.pl.
2. Pracownia KAFLOTEKA oferuje wszystkim zainteresowanym bezpłatną wycenę płytek wskazanych za pośrednictwem elektronicznego formularza a także wszystkich innych płytek, które zainteresowany przesyła w formie pliku graficznego będącego załącznikiem do ww. formularza.
3. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych informacji do realizacji zamówienia: podanie informacji na temat wybranego produktu (rodzaj, ilość), podanie danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest różny od adresu zamieszkania).
4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z dodatkowymi informacjami: dokładny czasu realizacji zamówienia, wycena i szczegóły płatności zaliczki (50%).
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Kafloteki.
6. Produkcja zamówionego towaru odbywa się na indywidualne życzenie Klienta.
7. Zamówienia na produkty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

CENY, PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Firma Kafloteka nie jest płatnikiem VAT. Kafloteka zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Faktura rozliczeniowa za wykonane produkty opłacana jest przez Klienta w okresie siedmiu dni po dostarczeniu płytek pod wskazany przez klienta adres na rachunek bankowy Kafloteki w Santander Bank Polska SA 84 1910 1048 2412 3483 7222 0001
3. Czas realizacji zamówienia to czas wykonania zamówienia i wysłania na adres podany przez Klienta. Czas realizacji zamówienia każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
4. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
5. Koszty wysyłki są automatycznie doliczane do faktury rozliczeniowej. Wysokość kosztów przesyłki ustalana jest indywidualnie. Kafloteka informuje o kosztach przesyłki w momencie wyceny zlecenia. Ewentualne rabaty ustalane są indywidualnie.
6. Do każdego zakupu dokonanego przez klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura (Kafloteka nie jest płatnikiem VAT), instrukcja montażu i użytkowania.
7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego produktu powstałego podczas transportu, powinien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym i niezwłocznie zgłosić to Kaflotece.

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Produkcja towaru odbywa się każdorazowa na indywidualne życzenie klienta. W art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) Ustawodawca wyłącza prawo do odstąpienia w przypadku towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2. Jeśli w czasie transportu następuje uszkodzenie przesyłki, Klient może domagać się odszkodowania tylko od przewoźnika (ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2016 r. poz. 360 oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 2015 r. poz. 915). W celu egzekucji ewentualnego odszkodowania wynikającego z nieprawidłowego transportu Klient musi sprawdzić przesyłki bezpośrednio przy odbiorze.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy KAFLOTEKA, zarejestrowanej w miejscowości Orzyny 120, kod pocztowy 12-120 Dźwierzuty.
2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w czasie realizacji Umowy przez firmę Kafloteka.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowania zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby firmy KAFLOTEKA Pracownia Ceramiczna Łukasz Klimek

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2016 roku z późniejszymi zmianami. Pracownia kafloteka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelki zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez KAFLOTEKA Pracownia Ceramiczna Łukasz Klimek.